Search
Close this search box.

Ketua Pegawai Maklumat Kerajaan (GCIO)

Jabatan Digital Negara

KP banner

PERANAN GCIO

Peranan atau Terma Rujukan GCIO Malaysia adalah seperti berikut:

1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Sektor Awam dengan keperluan Pelan
Pembangunan Nasional

        a) Memacu Perancangan Strategik ICT Sektor Awam; dan

        b) Mengukuh tadbir urus ICT Sektor Awam.

2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global

         a) Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Sektor Awam;

        b) Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik;                  dan

         c) Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam Sektor Awam.

3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Sektor
Awam.

         a) Memacu hala tuju penjajaran program ICT Sektor Awam.

4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT

         a) Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services); dan

         b) Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.

Skip to content