Search
Close this search box.


Bahagian Kerajaan Digital

Seksyen Data Raya (SDR)

  1. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan program analitis data raya di sektor awam,. 
  2. Merancang, mengurus, menyelaras dan menyenggara platform Analitis Data Raya Sektor Awam (DRSA).
  3. Merancang, mengurus, dan menyelaras kompetensi analitis data raya di sektor awam
  4. Merancang, mengurus, dan menyelaras program promosi dan pengurusan perubahan bagi menggalakkan pelaksanaan analitis data raya.

 Seksyen Gerbang Perkhidmatan Digital Kerajaan (SGPDK)

  1. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan integrasi perkhidmatan digital kerajaan berkonsepkan Whole-of-Government.
  2. Merancang, mengurus dan menyelaras pembangunan informasi (kandungan) yang inklusif berkonsepkan live event berpaksikan rakyat.
  3. Merancang, mengurus, menyelaras dan menyenggara gerbang tunggal perkhidmatan digital kerajaan (Portal MyGovernment);
  4. Merancang, mengurus dan menyelaras program promosi dan pengurusan perubahan bagi informasi dan perkhidmatan digital kerajaan yang terdapat di Portal MyGovernment). 

  Seksyen Khidmat Data Terbuka (SKDT)

  1. Merancang, mengurus, memantau dan menyelaras program data terbuka sektor awam.
  2. Merancang, mengurus, menyelaras dan menyenggara platform Data Terbuka Sektor Awam.
  3. Merancang, mengurus dan menyelaras program promosi dan pengurusan perubahan bagi menggalakkan pelaksanaan data terbuka.
  4. Merancang, mengurus, menyelaras dan menggalakkan penggunaan dan inovasi data terbuka.

Seksyen Perkhidmatan Dalam Talian (SPDT)

  1. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan perkhidmatan End-to-End sektor awam.
  2. Merancang, mengurus, menyelaras dan menyenggara platform Pemantauan Laman Web dan Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (SPLaSK).
  3. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau program penarafan indeks perkhidmatan dalam talian kerajaan.
  4. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pematuhan laman web agensi sektor awam.
  5. Merancang, mengurus dan menyelaras program promosi dan pengurusan perubahan bagi pematuhan laman web termasuk perkhidmatan end-to-end sektor awam.

Seksyen Perkhidmatan Perkongsian Maklumat (SPPM)

  1. Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan perkongsian data merentas agensi.
  2. Merancang, mengurus, menyelaras dan menyenggara platform perkongsian data (MyGDX). 
  3. Merancang, mengurus, menyelaras pembangunan dan pengujian integrasi sistem merentas agensi. 
  4. Merancang, mengurus, dan menyelaras program promosi dan pengurusan perubahan bagi menggalakkan perkongsian data.


Skip to content